Strona główna> Formularz rejestracji superwizja
Formularz rejestracji superwizja

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji znajdują się w załączonym regulaminie.

Do pobrania:
,

 1. Regulamin Rekrutacji (plik PDF)
 2. Ankieta rekrutacyjna (plik PDF)

Instrukcja wypełniania formularza:
.

 1. Prosimy o wypełnienie wszystkich aktywnych pól formularza – braki w formularzu zgłoszeniowym skutkują odrzuceniem formularza na etapie oceny formalnej.
 2. Uzupełniony formularz należy wysłać poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ  znajdującego się na końcu formularza.
 3. Po wysłaniu formularza na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie przesłana automatyczna wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
 4. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu należy wydrukować i wypełnić przez osobę zgłaszającą się Ankietę rekrutacyjną, a następnie zabrać ją ze sobą na zajęcia.

RODZAJ SZKOLENIA

Z rozwijanej listy poniżej wybierz interesujące Cię zajęcia

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA SZKOLENIA

Imię:

Nazwisko:

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA

Telefon kontaktowy uczestnika

Adres e-mail uczestnika (na wskazany adres zostanie przesłana informacja o zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach)

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA

Jestem rodzicem (wybierz odpowiedź)
1 dziecka2 dzieci3 lub więcej dzieci

W warsztacie będę uczestniczyć z dzieckiem/dziećmi (proszę podać liczbę i wiek dzieci)*

KLAUZULE INFORMACYJNE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą Plac Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec, e-mail: kontakt@moc-wsparcia.pl, tel. 794 130 272
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Stowarzyszeniu Moc Wsparcia to: Plac Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec, e-mail: dane@moc-wsparcia.pl, tel. 794 130 272.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu pn. "Bezpieczna Więź - fundamentem na całe życie" jest współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w szczególności rekrutacji, monitoringu, ewaluacji, kontroli i sprawozdawczości oraz działań informacyjnych i nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że udostępnienie danych będzie wynikać z przepisów prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom upoważnionym przez Administratora danych osobowych (podwykonawcom), którzy na zlecenie Stowarzyszenia Moc Wsparcia realizują wybrane sesje szkoleniowe oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie od momentu przekazania ich Administratorowi danych osobowych do 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec Administratora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w zadaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OŚWIADCZENIA I ZGODY

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do stosowania Regulaminu

Jestem świadoma/y, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020..

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajanie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą przy ulicy Plac Kościuszki 5 w Sosnowcu moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

WYŚLIJ FORMULARZ

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.