Opis

Adresaci studium:

Główną grupę odbiorców szkolenia stanowią: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie grup roboczych, osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujące w  różnych instytucjach, w tym szczególności pracownicy punktów konsultacyjnych, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy leczenia odwykowego, ochrony zdrowia, oświaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych.

Do pobrania >> Folder z ofertą Studium (plik PDF.)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym w szczególności: zwiększenie wśród uczestników wiedzy na temat rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie, dostarczenie umiejętności potrzebnych do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych, zdobycie umiejętności potrzebnych w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc.

Forma i czas trwania:

Szkolenie będzie obejmować łącznie 120 godz. dydaktycznych, realizowanych raz w miesiącu w cyklu trzech 30-godzinnych sesji prowadzonych metodą warsztatową i wykładowo-seminaryjną.

Opłaty:

Cena szkolenia wynosi 1.400zł (brutto). Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach.
Cena obejmuje realizację szkolenia, zgodnie z założeniami  merytorycznymi;  poczęstunek podczas przerw (kawa, herbata, ciastka); materiały szkoleniowe  w formie papierowej i elektronicznej; imienne zaświadczenie, potwierdzające udział w Studium.

Forma Płatności
Kwota Termin
Koszt całkowity
Opłata jednorazowa 1.400zł  na 10 dni przed I zjazdem 1.400zł
Opłata w II częściach 700zł I część – na 10 dni przed I zjazdem
II Część – na 10 dni przed III zjazdem
1.400zł

W sytuacji udziału więcej niż jednej osoby z danej placówki możliwe jest negocjowanie ceny.

Terminy i miejsce zjazdów:

Szkolenie realizowane będzie w okresie od marca do czerwca 2018 na terenie  Czeladzi.Pracownia Orange
41-250 Czeladź, ul. Zwycięstwa 6


Moduł Temat Termin Trener
I Przemoc w rodzinie – aspekty prawne i proceduralne

14-16.06.2018

 Grzegorz Wrona, Justyna Czerwińska
II Praca z dziećmi krzywdzonymi

5-7.07.2018

 Paulina Wróbel, Adrian Drdzeń
III Przygotowanie do pracy z osobą doświadczającą przemocy

wrzesień 2018

Liliana Krzywicka
IV Przygotowanie do pracy z osobą stosującą przemoc

październik 2018

Adrian Drdzeń

Zgłoszenie na Studium:

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza online (formularz zgłoszeniowy).

Po dokonanej rejestracji poprzez Formularz uczestnik otrzyma wiadomość o zarejestrowaniu zgłoszenia w bazie oraz informację o zakwalifikowaniu bądź zapisaniu na listę rezerwową. Płatności za udział w szkoleniu zostaną uruchomione po zebraniu się grupy min. 10 osób, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

W sprawach dotyczących Studium, prosimy o kontakt:
e-mail: szkolenia@moc-wsparcia.pl
kom: 507-711-278; 794 -130-272