Strona główna> Opis Studium
Opis Studium

Adresaci studium:

Główną grupę docelową zadania stanowią: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie grup roboczych, osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujące w  różnych instytucjach, w tym w szczególności pracownicy punktów konsultacyjnych, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy leczenia odwykowego, ochrony zdrowia, oświaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, prawnicy z terenu całego kraju.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w obszarze działań pomocowych, interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród osób pracujących z członkami rodzin z problemem przemocy  z terenu całego kraju. Cele szczegółowe obejmują podniesienie kompetencji i wiedzy min. 50 osób pracujących z członkami rodzin z problemem przemocy w rodzinie z zakresu:

  1. pracy z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie;
  2. prawnych i proceduralnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  3. rozpoznawania i interwencji w sytuacji przemocy wobec dzieci;
  4. pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie;
  5. konstruowania działań profilaktycznych.

Forma i czas trwania:

Szkolenie będzie obejmować łącznie 130 godz. dydaktycznych, realizowanych raz/dwa razy w miesiącu w cyklu trzech 30-godzinnych modułów oraz dwóch 20-godzinnych prowadzonych metodą warsztatową i seminaryjno-warsztatową. Szkolenie będzie w większości (poza blokiem prawnym i profilaktycznym) prowadzone w małych grupach szkoleniowych metodą warsztatową.

Warunkami zaliczenia studium są:.

  • obecność na zajęciach (zgodnie z zapisami Regulaminu),
  • zaliczenie post-testu wypełnianego po każdym zjeździe Studium.

Rekrutacja i podział na grupy:

Z uwagi na ogólnopolski charakter szkolenia uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy szkoleniowe (po około 25 osób każda). Przy doborze grupy szkoleniowej zostanie zastosowane kryterium polegające na zapewnieniu równego dostępu uczestników z różnych części Polski – tak, żeby zrekrutowana grupa stanowiła ogólnopolską reprezentację.

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza online. Po dokonanej rejestracji uczestnik otrzyma wiadomość o zarejestrowaniu zgłoszenia w bazie oraz o przewidywanym terminie przekazania informacji o zakwalifikowaniu/zapisaniu na liście rezerwowej.

Jako kryterium rekrutacji zostanie przyjęte dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe w obszarze p. przemocy w rodzinie. Preferowane będą osoby, które są członkami zespołów interdyscyplinarnych o mniejszym doświadczeniu szkoleniowym, które do tej pory nie uczestniczyły w tego typu formach szkoleniowych. Rekrutacja trwa do: 30.06.2019 r.

Terminy i miejsce zjazdów

Szkolenie realizowane będzie w następujących terminach:

26-27.08.2019; 10-12.09.2019; 01-03.10.2019; 29-31.10.2019; 13-14.11.2019.

W salach szkoleniowych Hotelu Centrum
– ul. Modrzejowska 3, 41-200 Sosnowiec

Koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu pokrywają uczestnicy*.
Koszty prowadzenia zajęć i materiałów szkoleniowych pokrywa PARPA.

W sprawach dotyczących Studium, prosimy o kontakt:
e-mail: szkolenia@moc-wsparcia.pl
kom: 507-744-924; 794 -130-272

stopka_www_2

*Dla uczestników Studium Hotel Centrum przygotował preferencyjne ceny noclegów. Szczegóły oferty zostaną przedstawione osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu.