Program

Moduł I

Przemoc w rodzinie – aspekty prawne i proceduralne
– 30 godzin szkoleniowych

Omówienie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, aktów wykonawczych do ustawy oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020; omówienie przepisów karnych, w szczególności rodzajów przestępstw, do których najczęściej dochodzi w rodzinie; podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego użyteczne w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie; umiejętność wykorzystania wybranych pism procesowych; aspekty prawne w sytuacji krzywdzenia dzieci, istota i znaczenie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, tworzenie skutecznych lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Termin: 14-16.06.2018
Prowadzący
: Justyna Czerwińska, Grzegorz Wrona

.

Moduł II .
.
Praca z dziećmi krzywdzonymi
– 30 godzin szkoleniowych

Rodzaje i formy krzywdzenia dzieci (przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc emocjonalna, wykorzystanie seksualne, zaniedbanie); identyfikacja mitów i stereotypów na temat krzywdzenia dzieci; skala zjawiska; czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci; obraz psychologiczny dziecka krzywdzonego; ujawnianie przez dziecko krzywdzenia; przygotowanie do prowadzenia interwencji psychologicznej (gotowość profesjonalistów); warunki i sposób prowadzenia rozmowy interwencyjnej z dzieckiem; cel i zakres rozmowy z dzieckiem; warunki i sposób prowadzenia rozmowy interwencyjnej z rodzicem niekrzywdzącym; cel i zakres prowadzenia rozmowy z rodzicem niekrzywdzącym; realizacja działań profilaktycznych.

Termin: 10-12.05.2018
Prowadzący: Paulina Wróbel, Adrian Drdzeń
.

Moduł III

Przygotowanie do pracy z osobą doświadczającą przemocy
– 30 godzin szkoleniowych

Definicja przemocy w rodzinie; rozróżnienie przemocy od zachowań agresywnych i sytuacji konfliktowych; rodzaje przemocy w rodzinie; skala zjawiska; cykle przemocy; czynniki ryzyka; formy przemocy; diagnoza sytuacji i pomoc osobom doznającym przemocy; osobiste postawy wobec przemocy; mechanizmy psychologiczne towarzyszące przemocy; konsekwencje doświadczania przemocy portret psychologiczny osoby doznającej przemocy; możliwości pomocy dla osób doznających przemocy (wyróżnienie etapów pomagania – interwencja, pomoc psychologiczna, pomoc kryzysowa, terapia etc.), diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia, analiza potrzeb i mocnych stron, motywowanie do zmiany – wykorzystanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z osobą doświadczającą przemocy; przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych; metodyka pracy grup roboczych.

Terminwrzesień 2018
Prowadzący: Liliana Krzywicka

.

Moduł IV
.Przygotowanie do pracy z osobą stosującą przemoc
– 30 godzin szkoleniowych

Strategie postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzające do usprawiedliwienia swego zachowania; źródła przemocy; psychologia osób stosujących przemoc w rodzinie; kontakt z osobą stosującą przemoc w ramach procedury „Niebieskie Karty’; oddziaływania wobec osób stosujących przemoc  w rodzinie (programy oddziaływań korekcyjno-edukayjnych, programy psychologiczno-terapeutyczne); analiza potrzeb i mocnych stron, motywowanie do zmiany – wykorzystanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z osobą stosującą przemoc.
.

Termin: październik 2018
Prowadzący: Adrian Drdzeń


.
.,
.

.Wszystkie moduły obejmują łącznie 120 godzin szkoleniowych.