Strona główna> Program studium
Program studium

Moduł I
.Prawna interwencja w sytuacji przemocy
– 20 godzin szkoleniowych

Pogłębione analiza obowiązujących przepisów prawnych  na rzecz osób pokrzywdzonych. Szczegółowe omówienie przepisów karnych, z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego dotyczących spraw z zakresu przemocy w rodzinie oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania wybranych pism procesowych. Dziecko w procedurze „Niebieskie Karty”- rekomendacje do postępowania. Praca na przypadkach uczestniczek/ów, stosowanie przepisów w praktyce, sytuacje niestandardowe.
Superwizja przypadków własnych uczestników.

Prowadzący: Grzegorz Wrona
Termin: 18-19.05.2018

Moduł II
.
Interwencja i pomoc potraumatyczna
– 30 godzin szkoleniowych

Kryzys psychologiczny – psychologia kryzysu, diagnostyka, kierunki pracy z klientem. Istota interwencji kryzysowej w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy, z uwzględnieniem kontekstu zaburzeń pourazowych. Praca z klientem z wykorzystaniem technik wzmacniania zasobów osobistych wpływających na proces adaptacji do traumy i kryzysu. Formułowanie pomocy dla osób w kryzysie potraumatycznym: interwencje systemowe; terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w interwencji kryzysowej. Diagnoza PTSD i CPTSD, normalizowanie i łagodzenie objawów w kontakcie pomocowym, psychosomatyczne metody i techniki   pracy z traumą.
Superwizja przypadków własnych uczestników.

Prowadzący: Liliana Krzywicka
Termin: 7-9.06.2018

Moduł III
Prowadzenie grupowych form pomocy psychologicznej

– 30 godzin szkoleniowych

Planowanie zajęć w formule warsztatowo-treningowej z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Rola prowadzącego grupę, podstawowe umiejętności prowadzącego w rozumieniu i kierowaniu procesem grupowym. Dostosowanie techniki do fazy rozwoju grupy i procesów zachodzących w grupie.  Wykorzystywanie zasobów oraz silnych stron grupy. Nabycie umiejętności w zakresie tworzenia kontraktu grupowego, rozumienie dynamiki i struktury grupy, dopasowania interwencji terapeutycznych na etapach kolejnych faz rozwoju grupy. Rozumienie i możliwe kierunki pracy z oporem. Nazywanie i konstruktywne rozwiązywanie problemów w trakcie zajęć grupowych.
Superwizja przypadków własnych uczestników.

Prowadzący: Liliana Krzywicka
Termin: 28-30.06.2018

Moduł IV
Interdyscyplinarna formuła pracy w praktyce

– 30 godzin szkoleniowych

Istota i metodyka współpracy interdyscyplinarnej. Dobre praktyki w zakresie tworzenia i działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz zwiększania skuteczności prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”. Planowanie i realizacja działań interwencyjnych w oparciu o zasadę współpracy i kompetencje służb. Metodyka pracy grup roboczych: rola koordynatora, podział zadań, grupa jako zespół zadaniowy. Planowanie interwencji a planowanie wsparcia w modelu interdyscyplinarnym. Efektywne delegowanie zadań, wykorzystywanie zasobów osobistych i instytucjonalnych wszystkich członków grupy roboczej, przeciwdziałanie konfliktom zespołowym.
Superwizja przypadków własnych uczestników.

Prowadzący: Adrian Drdzeń, Paweł Warchoł
Termin: 13-15.09.2018

Moduł V
Motywowanie do zmiany – praca z osobą stosującą przemoc
– 30 godzin szkoleniowych

Rozumienie procesu zmiany i potrzeb klienta na każdym jego etapie. Wywoływanie i wzmacnianie wewnętrznej motywacji do zmiany, przekształcania motywacji zewnętrznej na wewnętrzną. Język zmiany a rozpoznawanie fazy procesu zmiany, pomocne interwencje, rozwiązywanie ambiwalencji. Rozumienie oporu w pracy z klientem – jego źródła, przejawy, radzenie sobie z oporem w perspektywie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.
Superwizja przypadków własnych uczestników.

Prowadzący: Dorota Jaszczak-Kuźmińska
Termin: 18-20.10.2018

Moduł VI
Interwencja psychologiczna w sytuacji krzywdzenia dzieci

– 30 godzin szkoleniowych

Obraz rodziny w sytuacji ujawnienia krzywdzenia – kryzys ujawnienia. Zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji  psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka. Nabycie umiejętności informowania rodzica niekrzywdzącego o podejrzeniu krzywdzenia i motywowania go do współpracy w związku z podjęciem interwencji . Diagnoza skutków doznawanej przemocy w kontekście wzmacniania czynników ochronnych. Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi – ofiarami krzywdzenia, podstawy terapii więzi.
Superwizja przypadków własnych uczestników.

Prowadzący: Paulina Wróbel, Adrian Drdzeń
Termin: 8-10.11.2018

.Wszystkie moduły obejmują łącznie 170 godzin szkoleniowych.