Strona główna> Rejestracja na Studium
Rejestracja na Studium

Osoby zainteresowane udziałem w Studium proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia w ramach zadania pt. „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej.

Rekrutacja została zakończona dnia 30.06.2019 r.
Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 14 dni.

.
Regulamin uczestnictwa w Studium (PLIK PDF)

Instrukcja wypełniania formularza:
.

 1. Prosimy o wypełnienie wszystkich aktywnych pól formularza – braki w formularzu zgłoszeniowym skutkują odrzuceniem formularza na etapie oceny formalnej.
 2. Uzupełniony formularz należy wysłać poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ  znajdującego się na końcu formularza.
 3. Po wysłaniu formularza na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie przesłana automatyczna wiadomość ze zgłoszeniem wygenerowanym do formatu PDF.
 4. Otrzymane zgłoszenie w formacie PDF należy wydrukować i podpisać przez osobę zgłaszającą się oraz osobę reprezentującą Instytucję delegującą do udziału w Studium, a następnie zeskanować i przesłać na adres e-mail studium@moc-wsparcia.pl

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA SZKOLENIA

Imię:

Nazwisko:

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA

Telefon kontaktowy uczestnika

Adres e-mail uczestnika (na wskazany adres zostanie przesłana informacja o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu)

DANE INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ

Nazwa pracodawcy - instytucji zgłaszającej (Zgodnie z umową o pracę, zlecenie, dzieło lub wolontariat)

Województwo

Powiat

Gmina

Numer telefonu

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA

Zajmowane stanowisko

Zakres obowiązków (min. 2 zdania)

Łączny staż pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
TAKNIE

Proszę określić Pani/Pana poziom kwalifikacji zawodowych w obszarze tematyki szkolenia

PODSTAWOWY – nie uczestniczyłam/em w żadnym szkoleniu z obszaru tematycznego Studium, z przedmiotowej tematyki posiadam podstawową wiedzę, która wymaga uzupełnienia;ŚREDNI – uczestniczyłam/em w co najmniej jednym szkoleniu z obszaru tematycznego studium, posiadam wiedzę w przedmiotowym zakresie na poziomie średnim, jednakże wymaga ona poszerzenia o nowe elementy;ZAAWANSOWANY – uczestniczyłam/em w co najmniej kilku szkoleniach z obszaru tematycznego Studium, posiadam znaczną wiedzę i umiejętności z obszaru tematyki oferowanej formy doskonalenia zawodowego, które wymagają udoskonalenia.

Uzasadnienie potrzeby wzięcia udziału w szkoleniu (max 500 znaków)

KLAUZULE INFORMACYJNE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą Plac Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec, e-mail: kontakt@moc-wsparcia.pl, tel. 794 130 272
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Stowarzyszeniu Moc Wsparcia to: Plac Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec, e-mail: dane@moc-wsparcia.pl, tel. 794 130 272.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji studium szkoleniowego „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach konkursu na realizację w 2018 roku zadania pt.„Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, w szczególności rekrutacji, monitoringu, ewaluacji, kontroli i sprawozdawczości oraz działań informacyjnych i nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że udostępnienie danych będzie wynikać z przepisów prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom upoważnionym przez Administratora danych osobowych (podwykonawcom), którzy na zlecenie Stowarzyszenia Moc Wsparcia realizują wybrane Moduły szkoleniowe oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie od momentu przekazania ich Administratorowi danych osobowych do 5 lat po zakończeniu realizacji Studium.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec Administratora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w zadaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OŚWIADCZENIA I ZGODY

Ja, niżej podpisana/y, deklaruję uczestnictwo w zadaniu pn. Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej realizowanym w ramach Zadania 2/3.1.2.4/18/DRM/PARPA.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w Studium organizowanym przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do stosowania Regulaminu

Jestem świadoma/y, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajanie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą przy ulicy Plac Kościuszki 5 w Sosnowcu moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

WYŚLIJ FORMULARZ

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

stopka_www_2