Strona główna> Studium PARPA
Studium PARPA

Serdecznie zapraszamy do udziału w specjalistycznym Studium podczas którego będziesz miał/a możliwość rozwoju własnych kompetencji i zwiększenia wiedzy w obszarze Twojej pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Model pracy szkoleniowej oparty jest na wieloletnim doświadczeniu praktyków Stowarzyszenia, którzy prezentują najwyższy poziom kompetencji merytorycznych potwierdzony certyfikatami specjalistów i superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Cykl szkoleniowy składa z pięciu modułów tematycznych i obejmuje łącznie 130 godz. dydaktycznych, realizowanych w cyklu trzech 30-godzinnych modułów oraz dwóch 20-godzinnych prowadzonych metodą warsztatową i seminaryjno-warsztatową. 

Szkolenie realizowane będzie w okresie od października do grudnia 2021 r. w formule hybrydowej: warsztaty stacjonarnie, wykłady on-line

Udział w szkoleniu jest częściowo odpłatny – zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Opłata za udział w Studium wynosi 175 zł i pokrywa koszty związane z dydaktyką. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu na miejsce szkolenia oraz ewentualnego noclegu.

Główną grupę docelową zadania stanowiąosoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie grup roboczych, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych itp.

W Studium weźmie udział 40 osób z terenu całego kraju. Szkolenie realizowane będzie w okresie od października do grudnia 2021 na terenie województwa śląskiego.

Kryterium rekrutacji stanowi dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe w obszarze p. przemocy w rodzinie. Preferowane będą osoby, które są członkami zespołów interdyscyplinarnych o mniejszym doświadczeniu szkoleniowym, które do tej pory nie uczestniczyły w tego typu formach szkoleniowych.

Rekrutacja na Studium trwa do 05.10. br

Zapraszamy do rejestracji TUTAJ

Kierownik SPPwR
Liliana Krzywicka

Uwaga! Studium dofinansowane przez PARPA!

Zadnie 8/2021/DRM/PARPA
Nazwa zadania: „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Udział w szkoleniu jest częściowo odpłatny – zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Kwota współfinansowania: 33.000 zł
Całkowita wartość zadania: 41.500 zł

„Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025”