Strona główna> Trenerzy Studium
Trenerzy Studium
Liliana Krzywicka

magister psychologii SWPS – Warszawa, mgr socjologii UŚ w Katowicach. Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, Certyfikat w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Certyfikującej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, członek Ogólnopolskiej Rady Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, (od 2010 r. przewodnicząca Rady), certyfikowany Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych, 15 letnie doświadczenie pracy z ofiarami, sprawcami przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w problematyce kryzysu, traumy, przemocy i zaburzeń więzi, analizie wzorców przywiązania i strategii radzenia sobie z przemocą w bliskich związkach.

Grzegorz Wrona

ukończył aplikację sądową, złożył egzamin sędziowski i adwokacki. Specjalista w prawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultant Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa. Od dziesięciu lat wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Były konsultant w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Warszawa Śródmieście oraz współpracownik Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA oraz superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia. Autor Komentarza do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Procedury Niebieskie Karty, współautor poradnika dla lekarzy pt. „Lekarzu reaguj na przemoc”; autor artykułów w piśmie „Niebieska Linia” oraz współprowadzący audycje „Dość Przemocy” w radiu TOK FM.

Adrian Drdzeń

pedagog, trener umiejętności społecznych, praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym  na rozwiązaniach. Ukończył Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Gniazdo” w Katowicach, kurs specjalistyczny z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) oraz szkolenia z zakresu wspierania rozwoju dzieci. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, specjalista w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA). Od 8 lat Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów dla szerokiego grona odbiorców z obszaru wsparcia społecznego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu profilaktyki, rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, współpracy interdyscyplinarnej w sytuacji przemocy oraz pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Stażysta European Forum for Urban Security (Francja). Członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kadencji 2017-2020.

Aleksander Mańka

pedagog, ekspert superwizji rodzinnej, profilaktyk systemowy, adiunkt akademicki. Od wielu lat prowadzi praktykę w zakresie profilaktyki i terapii problemów rodzinnych i partnerskich. Jest autorem koncepcji profilaktyki systemowej oraz metodyki superwizji rodzinnej, które stanowią główną strategię jego oddziaływań. Podczas wieloletniej praktyki łączonej z pracą naukową na uczelniach krajowych i zagranicznych, zdobył bogate doświadczenie w ochronie zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałaniu problemom funkcjonowania w związku partnerskim i rodzinie. Jest autorem wielu książek, publikacji, programów profilaktycznych i terapeutycznych dotyczących tej problematyki.

Justyna Czerwińska

pracownik socjalny, mediatorka, doktorantka socjologii na Uniwersytecie Śląskim, certyfikowana specjalistka ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (certyfikat nr 326 IPZ PTP), Zastępczyni Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego. Zawodowo pracownik socjalny-koordynatorka prac grup roboczych, terapeutka w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, dydaktyk akademicki z zakresu przemocy w rodzinie m.in. w Uniwersytecie SWPS i Uniwersytecie Śląskim. Pracuje interwencyjnie i pomocowo z osobami doznającymi przemocy, prowadzi program oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, swoją pracę poddaje superwizji. W trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii w podejściu systemowo-ericksonowskim.