Strona główna> Wprowadzenie
Wprowadzenie

Program Studium powstał na bazie doświadczeń członków Stowarzyszenia „Moc Wsparcia” w trakcie kilkunastoletniego prowadzenia działań pomocowych i interwencyjnych kierowanych do osób doświadczających jak i stosujących  przemoc w rodzinie. Merytoryczny zakres kursu opieramy również na naszym bogatym doświadczeniu w zakresie inicjowania i wdrażania interdyscyplinarnych rozwiązańśrodowisku lokalnym (m. in. Regionalna Śląska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).

Studium jest realizowane na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach konkursu na realizację w 2019 roku zadania pt. „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej”.

Cykl szkoleniowy będzie się składał z pięciu modułów tematycznych. W trzech modułach planuje się realizację zajęć oddzielnie dla trzech grup szkoleniowych. Dwa moduły będą miały charakter seminaryjno-warsztatowy i kierowane będą do wszystkich uczestników szkolenia jednocześnie (moduł prawny i profilaktyczny).

Studium będzie obejmować łącznie 130 godz. dydaktycznych, realizowanych raz/dwa razy w miesiącu w cyklu trzech 30-godzinnych modułów oraz dwóch 20-godzinnych prowadzonych metodą warsztatową i seminaryjno-warsztatową. Szkolenie będzie w większości (poza blokiem prawnym i profilaktycznym) prowadzone w małych grupach szkoleniowych metodą warsztatową.

W szkoleniu weźmie udział minimum 50 osób z terenu całego kraju. Szkolenie realizowane będzie w okresie od sierpnia do listopada 2019 na terenie województwa śląskiego.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny zadanie finansowane ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu na miejsce szkolenia oraz ewentualnego noclegu.

stopka_www_2