Strona główna> Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Chcemy, aby każda osoba biorąca udział w naszych działaniach czuła się bezpieczna i szanowana. Dlatego dbamy o to, żeby wszystkie osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem przestrzegały najwyższych standardów etycznych postępowania osobistego i zawodowego.

Przyjmujemy zasadę zerowej tolerancji wobec wszelkich form przemocy, w tym wykorzystywania i przemocy seksualnej. Traktujemy poważnie każde zgłoszenie nieprawidłowości. Wszystkie osoby członkowskie Stowarzyszenia, wszystkie osoby zatrudnione przez Stowarzyszenie, oraz wszystkie inne powiązane podmioty obowiązuje Polityka Przeciwdziałania Wykorzystywaniu i Przemocy Seksualnej oraz towarzyszący jej Kodeks Postępowania.

Poniżej do pobrania znajduje się: 

Materiał informacyjny dla wykonawców oraz innych powiązanych podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem Moc Wsparcia.pdf (kliknij, żeby otworzyć plik).

Osoby do których kierowane są nasze działania są poinformowane o sposobach zgłaszania wszelkich nieprawidłowości:

W zależności od preferencji zgłoszenie można zgłosić:

  • w bezpośrednim kontakcie z osobą zaufania: na stan dzisiejszy osobą zaufania jest Paulina Górecką email: osobazaufana@moc-wsparcia.pl
  • poprzez wysłanie e-maila na adres: osobazaufana@moc-wsparcia.pl, +48 507 744 924
  • poprzez wysłanie przesyłki na adres Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Przesyłka zezgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze wykorzystywania lub przemocy seksualnej powinnazawierać dopisek: „Dla osoby zaufania”. Przesyłka nie podlega otwarciu przez osoby trzecie i przekazywanajest bezpośrednio do osoby )
  • poprzez bezpośrednie zgłoszenie do reprezentanta krajowego biura UNHCR: Office of the Senior Coordinator for Prevention of and Response to SEA / SH, hqpseash@unhcr.org

Kodeks postępowania Stowarzyszenia

Wszystkie osoby członkowskie Stowarzyszenia, wszystkie osoby zatrudnione przez Stowarzyszenie, oraz wszystkie inne powiązane podmioty mają obowiązek przestrzegać Polityki przeciwdziałania wykorzystywaniu i przemocy seksualnej.

Ja niżej podpisany/a rozumiem, że mam obowiązek opieki nad członkami dotkniętych/wrażliwych populacji i beneficjentamioraz obowiązkiem zapewnienia, że kobiety, dziewczęta, chłopcy, mężczyźni oraz wszystkie inne osoby będą traktowane z godnością i szacunkiem.

Zobowiązuję się do przestrzegania najwyższych standardów postępowania zawodowego i osobistego, nawet gdy nie jestem wpracy, z dala od miejsca pracy lub na urlopie.

Rozumiem, że wykorzystywanie i przemoc seksualna są zachowaniem niedopuszczalnym i zagrażają wiarygodności i reputacji Stowarzyszenia Moc Wsparcia.

Aby zapobiegać wykorzystywaniu i przemocy seksualnej, zobowiązuję się do przestrzegania sześciu podstawowych zasad określonych w Biuletynie Sekretarza Generalnego ONZ: według tych zasad:

  1. Wykorzystywanie i przemoc seksualna są poważnym wykroczeniem i podstawą do zastosowania środkówdyscyplinarnych, w tym zwolnienia w trybie natychmiastowym.
  2. Aktywność seksualna z dziećmi (osobami poniżej 18 roku życia) jest zabroniona, niezależnie od pełnoletności lub lokalnego wieku przyzwolenia. Nieznajomość lub błędne przekonanie co do wieku dziecka nie jest uważane za usprawiedliwienie.
  3. Zabroniona jest wymiana pieniędzy, zatrudnienia, towarów lub usług za usługi seksualne, obejmuje to prostytucję,nawet jeśli prawnie nie jest zakazana w Polsce, w tym wszelkie zachowania poniżające oraz wykorzystujące.
  4. Jakakolwiek relacja seksualna pomiędzy osobą pracującą na rzecz Stowarzyszenia a jej beneficjentami jest zakazana, ponieważ byłaby ona oparta na z natury nierównej dynamice władzy oraz podważa wiarygodność i integralność pracyStowarzyszenia i jest demoralizująca.
  5. Wszystkie osoby członkowskie Stowarzyszenia, wszystkie osoby zatrudnione przez Stowarzyszenie, oraz wszystkie innepowiązane podmioty są zobowiązane do tworzenia środowiska pracy, które zapobiega wykorzystywaniu i przemocy seksualnej i wspiera wdrażanie tej polityki. Osoby na stanowiskach kierowniczych mają szczególną odpowiedzialność, aby dbać o przestrzeganie i wzmacnianie tej
  6. Jeżeli pracownik Stowarzyszenia lub członek personelu ma obawy lub podejrzenia dotyczące wykorzystywaniaseksualnego lub przemocy ze strony pracownika Stowarzyszenia, musi zgłosić takie Poufna skarga może zostać złożona przez lub w imieniu osoby, która była ofiarą takich czynów, kontaktując się z osobą zaufania Stowarzyszenia, adres e-mail: osobazaufania@moc-wsparcia.pl

Projekt  „CENTRUM POMOCY DZIECIOM W SOSNOWCU” finansowany w ramach środków przekazanych przez The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (“UNHCR”), Agencji ONZ ds. Uchodźców, realizowanego w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.