Strona główna> Formularz rejestracji
Formularz rejestracji

Instrukcja wypełniania formularza:
.

 1. Prosimy o wypełnienie wszystkich aktywnych pól formularza – braki w formularzu zgłoszeniowym skutkują odrzuceniem formularza.
 2. Uzupełniony formularz należy wysłać poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ  znajdującego się na końcu formularza.
 3. Po wysłaniu formularza na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie przesłana automatyczna wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia

  Z rozwijanej listy poniżej wybierz interesujące Cię zajęcia

  Imię(wymagane):

  Nazwisko (wymagane):

  Miejscowość(wymagane):

  Adres e-mail (wymagane):

  Numer telefonu kontaktowego(wymagane):

  Jestem rodzicem (wybierz odpowiedź)

  1 dziecka2 dzieci3 lub więcej dzieci

  w wieku

  lat

  W warsztacie będę uczestniczyć z dzieckiem/dziećmi (proszę podać ilość i wiek dzieci)*

  KLAUZULE INFORMACYJNE

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą Plac Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec, e-mail: kontakt@moc-wsparcia.pl, tel. 794 130 272

  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Stowarzyszeniu Moc Wsparcia to: Plac Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec, e-mail: dane@moc-wsparcia.pl, tel. 794 130 272.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu pn. "Bezpieczna Więź – fundamentem na całe życie” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w szczególności rekrutacji, ewaluacji, kontroli i sprawozdawczości oraz działań informacyjnych i nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że udostępnienie danych będzie wynikać z przepisów prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie od momentu przekazania ich Administratorowi danych osobowych do 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

  6. Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec Administratora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w zadaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  OŚWIADCZENIA I ZGODY

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą przy ulicy Plac Kościuszki 5 w Sosnowcu moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.