Strona główna> Formularz
Formularz

  DANE OSOBOWE UCZESTNIKA SZKOLENIA

  Imię:

  Nazwisko:

  DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA

  Telefon kontaktowy uczestnika

  Adres e-mail uczestnika (na wskazany adres zostanie przesłana informacja o zarejestrowaniu zgłoszenia)

  DANE ZAWODOWE

  Wykonywany zawód (Zgodnie z umową o pracę, zlecenie, dzieło lub wolontariat)

  Miejsce pracy

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

  Sposób płatności(wymagane):

  CałośćRaty

  Dane do rachunku (Instytucja | Osoba prywatna)

  Ukończone Studium I stopnia w Stowarzyszeniu(wymagane):

  TakNie

  Jeżeli w powyżej pytaniu zaznaczono "Nie" prosimy opisać oświadczenie szkoleniowe w minimalnym wymiarze 100h szkoleniowych
  (tytuł szkolenia/organizator/liczba godzin/data) :

  KLAUZULE INFORMACYJNE

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą, ul. Główna 19, 41-215 Sosnowiec, e-mail: kontakt@moc-wsparcia.pl, tel. 794 130 272

  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Stowarzyszeniu Moc Wsparcia to: ul. Główna 19, 41-215 Sosnowiec, e-mail: dane@moc-wsparcia.pl, tel. 794 130 272.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji studium szkoleniowego „Studium interwencji i pomocy psychologicznej w przypadku przemocy w rodzinie, w szczególności rekrutacji, monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości oraz działań informacyjnych i nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że udostępnienie danych będzie wynikać z przepisów prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  4. Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom upoważnionym przez Administratora danych osobowych (podwykonawcom), którzy na zlecenie Stowarzyszenia Moc Wsparcia realizują wybrane Moduły szkoleniowe oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie od momentu przekazania ich Administratorowi danych osobowych do 5 lat po zakończeniu realizacji Studium.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

  7. Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec Administratora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w Studium.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  OŚWIADCZENIA I ZGODY

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w Studium organizowanym przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do stosowania Regulaminu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą przy ulicy Plac Kościuszki 5 w Sosnowcu moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  WYŚLIJ FORMULARZ

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

  Regulamin Udziału w Szkoleniach (PDF)

  Po dokonanej rejestracji poprzez Formularz uczestnik otrzyma wiadomość o zarejestrowaniu zgłoszenia w bazie oraz informację o zakwalifikowaniu bądź zapisaniu na listę rezerwową. Płatności za udział w szkoleniu zostaną uruchomione po zebraniu grupy min. 10 osób, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

  Kontakt w sprawach organizacyjnych i/lub związanych z rekrutacją – studium@moc-wsparcia.pl; 507 744 924