Strona główna> Opis studium
Opis studium

Adresaci studium:

Do udziału w Studium mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły I stopień Interdyscyplinarnego Studium w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stowarzyszeniu Moc Wsparcia lub inne podobne szkolenie (zakres, tematyka) w minimalnym wymiarze 100 godzin szkoleniowych. Udział w zajęciach w wymaganym wymiarze godzin należy udokumentować poprzez uzupełnienie stosownego pola w formularzu rekrutacyjnym.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwijanie praktycznych umiejętności psychologicznych niezbędnych przy udzielaniu profesjonalnego wsparcia osobom uwikłanym w przemoc. Studium dostarcza wiedzy i kompetencji z zakresie pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi i dziećmi – uczestnikami sytuacji przemocy.

Forma i czas trwania:

Szkolenie będzie obejmować łącznie 160 godzin dydaktycznych, realizowanych raz w miesiącu w cyklu sześciu sesji prowadzonych metodą warsztatową – z wyłączeniem bloku prawnego, który realizowany będzie jako seminarium w wymiarze 10 godzin. Uzupełnieniem części rozwojowej będzie blok superwizji grupowej realizowany przez superwizorów posiadających odpowiednie kompetencje w tym zakresie (superwizorzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP; superwizor w zakresie interwencji kryzysowej). 

Opłaty:

Cena szkolenia wynosi 3.200zł (brutto).

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach.
Cena obejmuje realizację szkolenia, zgodnie z założeniami  merytorycznymi; materiały szkoleniowe  w formie elektronicznej; imienne zaświadczenie potwierdzające udział w studium.

Forma Płatności
Kwota Termin
Koszt całkowity
Opłata jednorazowa 3.800zł  przed rozpoczęciem szkolenia
3.800zł
.
Opłata w IV częściach
I – 1.000zł
II – 1.000zł
III – 1.000zł
IV – 1.000zł
I część – przed rozpoczęciem szkolenia
II część – na 10 dni przed III zjazdem
III część – na 10 dni przed IV zjazdem
IV część – na 10 dni przed V zjazdem
.
4.000zł

Terminy i miejsce zjazdów:

Szkolenie realizowane będzie w siedzibie Stowarzyszenia.

Moduł Temat Termin Trener
.I .Trening komunikacji interpersonalnej
.
01.2023
.
Adrian Drdzeń
II Prowadzenie grupowych form pomocy psychologicznej 
.
.02.2023 .
Adrian Drdzeń
III. Interwencja i pomoc potraumatyczna na rzecz osób doświadczających przemocy
.
.03.2023 .
Liliana Krzywicka
IV Prawna interwencja w sytuacji przemocy
.
01.12.2022 .
dr Grzegorz Wrona
.V Motywowanie do zmiany – praca z osobą stosującą przemoc
.
7-9.04.2022
.
Liliana Krzywicka
.VI Pomoc w sytuacji krzywdzenia dzieci .05.2022
.
Izabela Kałka
VII Superwizja pracy własnej uczestników .06.2022  Liliana Krzywicka
Adrian Drdzeń 

Zgłoszenie na Studium:

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza online TUTAJ (nastąpi przekierowanie do Formularza).

Po dokonanej rejestracji poprzez Formularz uczestnik otrzyma wiadomość o zarejestrowaniu zgłoszenia w bazie oraz informację o zakwalifikowaniu bądź zapisaniu na listę rezerwową. Płatności za udział w szkoleniu zostaną uruchomione po zebraniu się grupy min. 10 osób, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

W sprawach dotyczących Studium, prosimy o kontakt:
e-mail: szkolenia@moc-wsparcia.pl
kom: 507 744 924