Strona główna> Studium interwencji i pomocy psychologicznej w przypadku przemocy w rodzinie
Studium interwencji i pomocy psychologicznej w przypadku przemocy w rodzinie

Studium posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Uczestnicy uzyskują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na drukach PTP.

Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dawna nazwa Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie II stopnia) jest przeznaczone dla osób chcących rozwijać praktyczne umiejętności psychologiczne niezbędne przy udzielaniu profesjonalnego wsparcia osobom uwikłanym w przemoc. Studium dostarcza wiedzy z zakresu pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi i dziećmi – uczestnikami sytuacji przemocy. Szkolenie składa się z siedmiu modułów tematycznych i obejmuje łącznie 160 godzin szkoleniowych, na które składają się zajęcia szkoleniowo-seminaryjne i superwizje.

Program Studium w największej mierze koncentruje się na praktycznym ćwiczeniu umiejętności “miękkich” potrzebnych do pracy z osobami w sytuacji kryzysowej – zarówno w perspektywie interwencyjnej jak i pomocowej. Dlatego poza blokiem prawnym wszystkie zajęcia prowadzone są metodą warsztatu psychologicznego, przez certyfikowanych specjalistów i trenerów, posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie przeznaczone jest dla grupy do 18 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do udziału w szkoleniu.

Koordynator Studium,
Liliana Krzywicka

Adresaci studium:

Do udziału w Studium mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły I stopień Interdyscyplinarnego Studium w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stowarzyszeniu Moc Wsparcia lub inne podobne szkolenie (zakres, tematyka) w minimalnym wymiarze 100 godzin szkoleniowych. Udział w zajęciach w wymaganym wymiarze godzin należy udokumentować poprzez uzupełnienie stosownego pola w formularzu rekrutacyjnym.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwijanie praktycznych umiejętności psychologicznych niezbędnych przy udzielaniu profesjonalnego wsparcia osobom uwikłanym w przemoc. Studium dostarcza wiedzy i kompetencji z zakresie pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi i dziećmi – uczestnikami sytuacji przemocy.

Forma i czas trwania:

Szkolenie będzie obejmować łącznie 160 godzin dydaktycznych, realizowanych raz w miesiącu w cyklu sześciu sesji prowadzonych metodą warsztatową – z wyłączeniem bloku prawnego, który realizowany będzie jako seminarium w wymiarze 10 godzin. Uzupełnieniem części rozwojowej będzie blok superwizji grupowej realizowany przez superwizorów posiadających odpowiednie kompetencje w tym zakresie (superwizorzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP; superwizor w zakresie interwencji kryzysowej). 

Opłaty:

Cena szkolenia wynosi 3.800zł (brutto).

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach.
Cena obejmuje realizację szkolenia, zgodnie z założeniami  merytorycznymi; materiały szkoleniowe  w formie elektronicznej; imienne zaświadczenie potwierdzające udział w studium.

Forma Płatności
KwotaTermin
Koszt całkowity
Opłata jednorazowa3.800zł przed rozpoczęciem szkolenia
3.800zł
.
Opłata w IV częściach
I – 1.000zł
II – 1.000zł
III – 1.000zł
IV – 1.000zł
I część – przed rozpoczęciem szkolenia
II część – na 10 dni przed III zjazdem
III część – na 10 dni przed IV zjazdem
IV część – na 10 dni przed V zjazdem
4.000zł

Terminy i miejsce zjazdów:

Szkolenie realizowane będzie w siedzibie Stowarzyszenia.

ModułTematTerminTrener
ITrening komunikacji interpersonalnej
18-19.01.2023
Adrian Drdzeń
IIProwadzenie grupowych form pomocy psychologicznej 
14-16.02.2023Adrian Drdzeń
IIIInterwencja i pomoc potraumatyczna na rzecz osób doświadczających przemocy01-03.03.2023Liliana Krzywicka
IVPrawna interwencja w sytuacji przemocy01.12.2022
on-line
dr Grzegorz Wrona
VMotywowanie do zmiany – praca z osobą stosującą przemoc29-31.03.2023
Liliana Krzywicka
VIPomoc w sytuacji krzywdzenia dzieci12-13.05.2023Izabela Kałka
VII Superwizja pracy własnej uczestników20-21.06.2023Liliana Krzywicka
Adrian Drdzeń 

Zgłoszenie na Studium:

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza online TUTAJ (nastąpi przekierowanie do Formularza).

Po dokonanej rejestracji poprzez Formularz uczestnik otrzyma wiadomość o zarejestrowaniu zgłoszenia w bazie oraz informację o zakwalifikowaniu bądź zapisaniu na listę rezerwową. Płatności za udział w szkoleniu zostaną uruchomione po zebraniu się grupy min. 10 osób, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

W sprawach dotyczących Studium, prosimy o kontakt:
e-mail: szkolenia@moc-wsparcia.pl
kom: 507 744 924