Strona główna> Studium interwencji i pomocy psychologicznej w przypadku przemocy w rodzinie
Studium interwencji i pomocy psychologicznej w przypadku przemocy w rodzinie

Studium posiada rekomendację Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uczestnicy uzyskują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z potwierdzoną rekomendacją.

Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dawna nazwa Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie II stopnia) jest przeznaczone dla osób chcących rozwijać praktyczne umiejętności psychologiczne niezbędne przy udzielaniu profesjonalnego wsparcia osobom uwikłanym w przemoc. Studium dostarcza wiedzy z zakresu pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi i dziećmi – uczestnikami sytuacji przemocy. Szkolenie składa się z siedmiu modułów tematycznych i obejmuje łącznie 160 godzin szkoleniowych, na które składają się zajęcia szkoleniowo-seminaryjne i superwizje.

Program Studium w największej mierze koncentruje się na praktycznym ćwiczeniu umiejętności “miękkich” potrzebnych do pracy z osobami w sytuacji kryzysowej – zarówno w perspektywie interwencyjnej jak i pomocowej. Dlatego poza blokiem prawnym wszystkie zajęcia prowadzone są metodą warsztatu psychologicznego, przez certyfikowanych specjalistów i trenerów, posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie przeznaczone jest dla grupy do 18 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do udziału w szkoleniu.

Koordynator Studium,
Liliana Krzywicka

Adresaci studium:

Do udziału w Studium mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły I stopień Interdyscyplinarnego Studium w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stowarzyszeniu Moc Wsparcia lub inne podobne szkolenie (zakres, tematyka) w minimalnym wymiarze 100 godzin szkoleniowych. Udział w zajęciach w wymaganym wymiarze godzin należy udokumentować poprzez uzupełnienie stosownego pola w formularzu rekrutacyjnym.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwijanie praktycznych umiejętności psychologicznych niezbędnych przy udzielaniu profesjonalnego wsparcia osobom uwikłanym w przemoc. Studium dostarcza wiedzy i kompetencji z zakresie pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi i dziećmi – uczestnikami sytuacji przemocy.

Forma i czas trwania:

Szkolenie będzie obejmować łącznie 160 godzin dydaktycznych, realizowanych raz w miesiącu w cyklu sześciu sesji prowadzonych metodą warsztatową – z wyłączeniem bloku prawnego, który realizowany będzie jako seminarium w wymiarze 10 godzin. Uzupełnieniem części rozwojowej będzie blok superwizji grupowej realizowany przez superwizorów posiadających odpowiednie kompetencje w tym zakresie (superwizorzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP; superwizor w zakresie interwencji kryzysowej). 

Opłaty:

Cena szkolenia wynosi 4.000 zł (brutto).

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach.
Cena obejmuje realizację szkolenia, zgodnie z założeniami  merytorycznymi; materiały szkoleniowe  w formie elektronicznej; imienne zaświadczenie potwierdzające udział w studium.

Forma Płatności
Kwota Termin
Koszt całkowity
Opłata jednorazowa 4.000 zł  przed rozpoczęciem szkolenia 4.000 zł
.
Opłata w III częściach
I – 1.200 zł
II – 1.500 zł
III – 1.500 zł
I część – przed rozpoczęciem szkolenia
II część – na 10 dni przed III zjazdem
III część – na 10 dni przed V zjazdem
4.200 zł

Terminy i miejsce zjazdów:

Szkolenie realizowane będzie w siedzibie Stowarzyszenia, Sosnowiec, ul. Główna 19

Moduł Temat Termin Trener
0 Spotkanie organizacyjne 20.12.2023 r.
online
Zespół trenerski
I Trening komunikacji interpersonalnej 18-19.01.2024 r. Adrian Drdzeń
II Prowadzenie grupowych form pomocy psychologicznej  12-14.02.2024 r. Adrian Drdzeń
III Interwencja i pomoc potraumatyczna na rzecz osób doświadczających przemocy 04-06.03.2024 r. Liliana Krzywicka
IV Prawna interwencja w sytuacji przemocy 08.04.2024 r. dr Grzegorz Wrona
V Motywowanie do zmiany – praca z osobą stosującą przemoc 17-19.04.2024 r. Liliana Krzywicka
VI Pomoc w sytuacji krzywdzenia dzieci 10-11.05.2024 r. Izabela Kałka
VII Superwizja pracy własnej uczestników 13-14.06.2024 r. Liliana Krzywicka,
Adrian Drdzeń 

Zgłoszenie na Studium:

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza online TUTAJ (nastąpi przekierowanie do Formularza).

Po dokonanej rejestracji poprzez Formularz uczestnik otrzyma wiadomość o zarejestrowaniu zgłoszenia w bazie oraz informację o zakwalifikowaniu bądź zapisaniu na listę rezerwową. Płatności za udział w szkoleniu zostaną uruchomione po zebraniu się grupy min.10 osób, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mail.

W sprawach dotyczących Studium, prosimy o kontakt:
e-mail: studium@moc-wsparcia.pl
kom: 507 744 924