Strona główna> Kadra superwizorów
Kadra superwizorów

Maria John-Boryssuperwizor, ekspert merytoryczny projektu
doktor nauk humanistycznych, psycholog,  wykładowca w Instytucie Psychologii UŚ, współpracownik Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Prowadzi psychoterapię  i poradnictwo we własnym gabinecie psychologicznym. Superwizor w zakresie grupowych treningów i warsztatów psychologicznych PTP. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Autorka programów pracy świetlic środowiskowych, konsultantka wielu zespołów zajmujących się pomocą rodzinie.

Certyfikowany Superwizor w zakresie Środowiskowej Pracy z Dzieckiem i Rodziną
Certyfikat nr S-01-PARPA-2020

Adrian Kowalskisuperwizor
pionier pracy ulicznej z marginalizowanymi dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami na Śląsku, trener treningu interpersonalnego oraz warsztatów umiejętności psychospołecznych PTP, specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień potwierdzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie; specjalista w zakresie profilaktyki i socjoterapii – Studium Metod Psychokorekcyjnych Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie; terapeuta TSR – Terapii Skoncentrowanejna Rozwiązaniach. Członek Międzynarodowej Organizacji ASHOKA – innowatorzy dla dobra publicznego, Animator Środowiskowy, uczestniczył w szkole pracy ulicznej w Stichting Streetcornerwork Centrum w Amsterdamie, szkolenia, konferencje, współpraca i tworzenie projektów pracy środowiskowe w wielu organizacjach zarówno w Polsce jak i zagranicą. Od 24 lat kieruje, koordynuje, konsultuje oraz superwizuje zespoły realizujące innowatorskie projekty pracy z klientem w trudnej sytuacji życiowej.

Certyfikowany Superwizor w zakresie Środowiskowej Pracy z Dzieckiem i Rodziną
Certyfikat nr S-04-PARPA-2020

Liliana Krzywickasuperwizor

Psycholog, absolwentka SWPS – Warszawa, mgr socjologii UŚ w Katowicach. Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, Certyfikat w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr. cert.10), członek Rady Certyfikującej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, członek Ogólnopolskiej Rady Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, (od 2010 r. przewodnicząca Rady), certyfikowany Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, superwizor IPZ PTP w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych, 15 letnie doświadczenie pracy z ofiarami, sprawcami przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w problematyce kryzysu, traumy, przemocy i zaburzeń więzi, analizie wzorców przywiązania.

Beata Pawlak-Jordansuperwizor
psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny, superwizor PTS, superwizor IPZ PTP, psychoterapeutka. Wiele lat pracowała, jako psychoterapeutka oraz diagnosta w Fundacji Dzieci Niczyje. Obecnie współprowadzi własną fundację Fundacja Dobrych Praktyk. Wieloletni biegły sądowy uczestniczący w przesłuchaniach dzieci oraz opiniowaniu dla potrzeb prokuratur sądów karnych i rodzinnych, specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA i Niebieskiej Linii. Od lat zajmuje się diagnozą, interwencją oraz terapią dzieci wykorzystywanych seksualnie. Prowadzi superwizje pracy dla zespołów pracujących z rodzinami wieloproblemowymi, realizuje szkolenia w zakresie umiejętności psychologicznych. 

Danuta Pajorsuperwizor
socjolog, certyfikowany superwizor pracy socjalnej,  superwizor rodzinny, certyfikowany trener rodzinny, praktyk pracy socjalnej z ponad 20 – letnim stażem zarówno jako specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy z rodzinami zastępczymi, doświadczenie na stanowisku kierowniczym, certyfikowany coach ICF, Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania, specjalista profilaktyki uzależnień i metod psychokorekcyjnych w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym.

Certyfikowany Superwizor w zakresie Środowiskowej Pracy z Dzieckiem i Rodziną
Certyfikat nr S-02-PARPA-2020

Małgorzata Szuliksuperwizor
Psycholożka, psychoterapeutka, trenerka metod psychokorekcyjnych PTP, specjalistka d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, stała współpracowniczka fundacji La Strada, założycielka Fundacji Dobrych Praktyk.Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze pracy diagnostyczno – terapeutycznej z dzieckiem krzywdzonym i jego rodziną oraz ofiarami przemocy domowej, biegła sądowa w sprawach rodzinnych i karnych. Prowadzi superwizje pracy dla zespołów pracujących z rodzinami wieloproblemowymi, realizuje szkolenia w zakresie umiejętności psychologicznych. 

Adrian Drdzeńsuperwizor
pedagog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP, superwizor IPZ PTP, praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, terapeuta/interwent kryzysowy w Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę); Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów z zakresu pracy z dzieckiem doświadczającym sytuacji trudnej. Członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kadencji 2017-2020.

Certyfikowany Superwizor w zakresie Środowiskowej Pracy z Dzieckiem i Rodziną
Certyfikat nr S-03-PARPA-2020