Strona główna> Działania projektu
Działania projektu

Liderki i liderzy wydelegowane/i z poszczególnych gmin do udziału w projekcie wezmą udział w treningu, superwizji, spotkaniach, konferencjach zostaną oni wyposażeni w umiejętność rozpoznawania symptomów krzywdzących zachowań wobec małych dzieci oraz praktyczny standard umożliwiający wczesne wykrywanie przypadków lub sytuacji wysokiego ryzyka przemocy wobec dzieci, który będą implementować na terenie własnej gminy.

Trening interpersonalny
Trening interpersonalny ma charakter rozwojowy. Nie jest terapią, która ma za zadanie powrót klienta do zdrowia. Podczas treningu kładzie się nacisk na interakcje z innymi ludźmi, doświadczane „tu i teraz”, na eksperymentowanie z nowymi zachowaniami i wyrażenie uczuć w bezpiecznych warunkach grupy. Trening oparty jest na dynamice procesu grupowego co pozwala doświadczyć wielu interakcji w bezpiecznych i komfortowych warunkach. W trakcie treningu uczestnicy przyjmują różne role, a rezultatem są zmiany u nich samych takie jak wzrost zaufania do ludzi, lepsza samoocena, elastyczność zachowania. 

Trening prowadzony będzie przez rekomendowanego trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Studium Pracy z Dzieckiem Krzywdzonym

Celem Studium jest dostarczenie wiedzy nt. obrazu klinicznego dziecka krzywdzonego i rodziny z problemem przemocy wobec dziecka i/lub wykorzystywania seksualnego dziecka; podniesienie kompetencji w zakresie diagnozy psychospołecznej dziecka krzywdzonego i jego rodziny; doskonalenie umiejętności budowania kontaktu pomocowego z dzieckiem – ofiarą przemocy i jego rodzicami; poznanie metod prowadzenia rozmów z dzieckiem krzywdzonym; zasady udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie – podejmowanie interwencji i budowanie zespołów interdyscyplinarnych, rozwijanie umiejętności prowadzenia oddziaływań profilaktycznych wobec małych dzieci i ich rodziców, tworzenie lokalnych standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu Specjalisty w zakresie Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci nadającego kompetencje do pracy w obszarze szkoleniowym i superwizyjnym.

Superwizja

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju kompetencji w zawodach związanych z pracą w relacji z drugim człowiekiem, w tym także w obszarze prowadzenia różnego rodzaju grup. Spotkania w ramach superwizji, to proces partnerskiej refleksji, podczas której superwizor tworzy przestrzeń dla szerszego spojrzenia i lepszego zrozumienia relacji “pomagacza” z klientem (kontakt z grupą lub osobą). Tak uzyskany wgląd stanowi podstawę do lepszego rozumienia tego co się dzieje w kontakcie i poszukiwania potencjalnych rozwiązań w napotykanych trudnościach.

W ramach projektu superwizję prowadzić będą specjaliści posiadający certyfikaty: Superwizora w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IPZ PTP, Superwizora Pracy Socjalnej, Superwizora w zakresie Środowiskowej Pracy z Dzieckiem i Rodziną.

Konsultacje eksperckie

Na każdym etapie realizacji projektu osoby wydelegowane do jego udziału będę mogły skorzystać z konsultacji eksperckich dotyczących wdrażania lokalnych rozwiązań w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.