Superwizja

Superwizja adresowana jest do przedstawicieli podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zwłaszcza członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych.

Superwizorzy Stowarzyszenia posiadają certyfikaty:

  •  Superwizora Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Superwizora Pracy Socjalnej 
  • Superwizora w zakresie Środowiskowej Pracy z Dzieckiem i Rodziną

Nasza kadra reprezentuje najwyższy poziom kompetencji oraz doświadczeń praktycznych z zakresu swoich zadań superwizyjnych.

Superwizorzy prowadzą spotkania superwizyjne zarówno w miejscu wyznaczonym przez zapraszającego jak i w gabinetach Stowarzyszenia.

Informacje szczegółowe szkolenia@moc-wsparcia.pl

Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zakres superwizji może obejmować  m.in. poniższe zagadnienia

  • superwizja obszaru gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • superwizja prowadzonych działań w ramach pracy grup roboczych,
  • superwizja działań w przypadkach podejrzenia krzywdzenia dzieci,
  • superwizja lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia dzieci,
  • superwizja dla osób prowadzących programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
.