Strona główna> Organizacja superwizji
Organizacja superwizji

Do kogo kierowana jest superwiza:

Główną grupę docelową projektu stanowią osoby, które zawodowo pracują z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym – socjoterapeuci, wychowawcy świetlic środowiskowych, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i inne osoby pracujące w tym obszarze (np. pracownicy placówek wsparcia dziennego, asystenci rodziny, zawodowi rodzice zastępczy). 

Niedopuszczalne jest delegowanie do udziału w superwizji bez zgody zgłaszanej osoby lub wyciąganie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec osoby, która nie wyrazi zgody na zgłoszenie jej do udziału w superwizji organizowanej w ramach niniejszego projektu.

Cel superwizji:

Superwizja ma charakter konsultacyjno-wspierający i służy dzieleniu się swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami, przyglądaniu się pracy własnej i innych uczestników superwizji, wzajemnej wymianie doświadczeń, wspólnemu sięganiu po nowe rozwiązania, ujawnianiu i nazywaniu przeżywanych uczuć oraz bezpiecznemu odreagowywaniu trudności.

Superwizja w proponowanym modelu daje możliwość, konsultacji z doświadczonym specjalistą spoza lokalnego systemu wsparcia, rozwijania i doskonalenia posiadanych umiejętności. 

Forma i czas trwania:

W 2020 roku planuje się przeprowadzenie superwizji dla 8 grup superwizyjnych liczących max. do 10 osób. Cykl superwizyjny będzie się składał z min. 6 spotkań. Superwizja będzie realizowana na terenie danego województwa w lokalizacji zapewniającej uczestnikom dogodny dojazd. Miejsce superwizji zostanie określone w późniejszym terminie i przesłane do wiadomości osobom zakwalifikowanym do udziału w spotkaniach.

Projekt będzie realizowany na terenie następujących województw: śląskim, opolskim, łódzkim, mazowieckim, małopolskim. Utworzenie grupy w danym województwie zależne jest od liczby zgłoszeń.

W ramach utworzonych grupach zostanie przeprowadzony cykl 6 spotkań superwizyjnych po 5 godzin dydaktycznych. Wyjątek stanowią spotkania prowadzone przez komunikator on-line gdzie czas trwania wynosi 3 godziny dydaktyczne.

Rekrutacja:

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza online (klinij). Po dokonanej rejestracji uczestnik otrzyma wiadomość o zarejestrowaniu zgłoszenia w bazie oraz o przewidywanym terminie przekazania informacji o zakwalifikowaniu/zapisaniu na liście rezerwowej.

Szczegółowy opis procesu rekrutacji i kryteria rekrutacji opisane są w Regulaminie Uczestnictwa (kliknięcie otwiera plik PDF).

Rekrutacja trwa do: 27.04.2020

W sprawach dotyczących superwizji, prosimy o kontakt:
e-mail: szkolenia@moc-wsparcia.pl
kom: 794 -130-272

stopka_www_2