Opis

Serdecznie zapraszamy do udziału w specjalistycznym Studium podczas którego będziesz miał/a możliwość rozwoju własnych kompetencji i zwiększenia wiedzy w obszarze Twojej pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Model pracy szkoleniowej oparty jest na wieloletnim doświadczeniu praktyków Stowarzyszenia, którzy prezentują najwyższy poziom kompetencji merytorycznych potwierdzony certyfikatami specjalistów i superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Udział w szkoleniu, w tym: noclegi w Hotelu, przerwy obiadowe, przerwy kawowe dofinansowuje uczestnikom Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom” 

Adresaci studium:

Główną grupę docelową zadania stanowią osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie grup roboczych, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych itp.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w obszarze działań pomocowych, interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Cele szczegółowe obejmują podniesienie kompetencji i wiedzy z zakresu:

  1. pracy z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie;
  2. prawnych i proceduralnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  3. rozpoznawania i interwencji w sytuacji przemocy wobec dzieci;
  4. pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie;
  5. profilaktyki zjawiska przemocy w rodzinie.

Forma i czas trwania:

Szkolenie będzie obejmować łącznie 130 godz. dydaktycznych. 

Szkolenie realizowane będzie w okresie od sierpnia do grudnia 2023 r.formule hybrydowej: warsztaty stacjonarnie, wykłady on-line.

Zajęcia w części wykładowej będą prowadzone przez bezpłatny internetowy komunikator – platformę do wideo szkoleń ZOOM. 

Warunkami zaliczenia studium jest.obecność na większości zajęć (szczegółowe warunki określa Regulamin udziału w Studium). 

Moduł Temat Termin Trener
.
…..
I
Przemoc w rodzinie – aspekty prawne i proceduralne
on-line
.

29-30.08.2023
wszystkie grupy

dr Grzegorz Wrona
 II

Praca z dziećmi krzywdzonymi
stacjonarnie
stacjonarn
e

Gr A, B  7-9.09.2023
Gr C 5-7.10.2023

Izabela Kałka
Sabina Lasok-Chwiedoruk

.
..
III.

.Przygotowanie do pracy z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie
stacjonarnie

Gr A, B  23-25.10.2023
Grupa C 13-15.11.2023

Liliana Krzywicka
Adrian Drdzeń

.
….
IV
Przygotowanie do pracy z osobą stosującą przemoc
stacjonarnie
.

Gr A, B  20-22.11.2023
Grupa C 4-6.12.2023

Liliana Krzywicka
Adrian Drdzeń
..
V
Konstruowanie skutecznych działań profilaktycznych
on-line

14-15.12.2023
wszystkie grupy

dr Aleksander Mańka

Miejsce szkolenia:

Zajęcia odbywać się będą w Sosnowcu w Hotelu Centrum***. 
https://www.facebook.com/hotelcentrumsosnowiec/?locale=pl_PL

Hotel zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta bezpośrednio przy Dworcu Kolejowym. 

Rekrutacja:

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza online TUTAJ (nastąpi przekierowanie do formularza). Po dokonanej rejestracji uczestnik otrzyma wiadomość o zarejestrowaniu zgłoszenia w bazie oraz o przewidywanym terminie przekazania informacji o zakwalifikowaniu/wpisaniu na listę rezerwową.

Rekrutacja trwa do: 27.07.2023 r. do godziny 14.00.

W sprawach dotyczących Studium, prosimy o kontakt:
e-mail: studium@moc-wsparcia.pl
kom: 507 744 924.

.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

“Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

DOFINANSOWANIE 
199 771

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
206 271