Strona główna> Opis Studium
Opis Studium

Adresaci studium:

Główną grupę docelową szkolenia stanowią: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie grup roboczych, osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujące w  różnych instytucjach, w tym w szczególności pracownicy punktów konsultacyjnych, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy placówek leczenia odwykowego, ochrony zdrowia, oświaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, prawnicy z terenu całego kraju.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w obszarze działań pomocowych, interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród osób pracujących z członkami rodzin z problemem przemocy  z terenu całego kraju. Cele szczegółowe obejmują podniesienie kompetencji i wiedzy  osób pracujących z członkami rodzin z problemem przemocy w rodzinie z zakresu:

  1. pracy z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie;
  2. prawnych i proceduralnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  3. rozpoznawania i interwencji w sytuacji przemocy wobec dzieci;
  4. pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie.

Forma i czas trwania:

Szkolenie będzie obejmować łącznie 130 godz. dydaktycznych, realizowanych raz/dwa razy w miesiącu w cyklu trzech 30-godzinnych modułów oraz dwóch 20-godzinnych prowadzonych metodą warsztatową i seminaryjno-warsztatową. 

Warunkami zaliczenia studium jest.obecność na większości zajęć.

Rekrutacja:

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza online. Po dokonanej rejestracji uczestnik otrzyma wiadomość o zarejestrowaniu zgłoszenia w bazie oraz o przewidywanym terminie przekazania informacji o zakwalifikowaniu/wpisaniu na listę rezerwową.

Rekrutacja trwa do: 30.04.2021 r.

Terminy spotkań:

Szkolenie realizowane będzie w następujących terminach:

05-06.05. 2021; 20-22.05.2021; 17-19.06.2021; 01-03.07.2021; 24-25.09.2021.

Zajęcia w ramach studium będą prowadzone przez bezpłatny internetowy komunikator – platformę do wideo szkoleń ZOOM. 

W sprawach dotyczących Studium, prosimy o kontakt:
e-mail: studium@moc-wsparcia.pl
kom: 794 -130-272