Program
Moduł I
Przemoc w rodzinie – aspekty prawne i proceduralne
– 20 godzin szkoleniowych (wykład on-line)

.

Obowiązujące przepisy prawne na rzecz osób krzywdzonych – dorosłych i dzieci, przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zarządzenia i rozporządzenia związane z pracą zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych i realizacją procedury „Niebieskie Karty”, interdyscyplinarny model pracy w przeciwdziałaniu przemocy, kompetencje zespołów interdyscyplinarnych, zadaniowy charakter grup roboczych, tworzenie lokalnych rozwiązań systemowych, zastosowanie przepisów prawnych w praktyce.

Data: 21-22.10.2021r. (czw-pt)
Prowadzący: dr Grzegorz Wrona

Moduł II

Przygotowanie do pracy z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie
– 30 godzin szkoleniowych (warsztat stacjonarny)

Wprowadzenie do problematyki przemocy, charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie w szczególności z problemem alkoholowym, mechanizmy, identyfikacja mitów i stereotypów dotyczących przemocy, identyfikacja własnych postaw dotyczących przemocy, osobiste doświadczenia związane z przemocą, portret psychologiczny i sytuacja dorosłej osoby doznającej przemocy w rodzinie, diagnoza sytuacji ofiary, analiza potrzeb i zasady udzielania pierwszej pomocy, działania podejmowane przez różne służby, planowanie i rozwijanie współpracy z klientem przy uwzględnieniu jego potrzeb zasobów i możliwości, motywowanie do zmiany – wykorzystanie TSR w pracy z osobą doświadczającą przemocy, przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Data: 9-10-11.12.2021 (czw-pt-sob)
Prowadzący: Liliana Krzywicka, Justyna Czerwińska 

.

Moduł III .
.Praca z dziećmi krzywdzonymi
– 30 godzin szkoleniowych (warsztat stacjonarny)

.
Problematyka dzieci krzywdzonych, przemoc seksualna (rozpoznawanie i pomoc), prowadzenie rozmowy z dzieckiem oraz jego rodzicami, rozwijanie umiejętności skutecznego pomagania, wiedza o kompetencjach i możliwościach działania służb, zasady budowania lokalnego systemu współdziałania służb i instytucji na rzecz dzieci krzywdzonych, działania zespołów interdyscyplinarnych i procedura „Niebieskie Karty” w sprawach dzieci.

Data: 14-15-16.10.2021 (czw-pt-sob)
Prowadzący: Izabela Kałka, Adrian Drdzeń

Moduł IV

Przygotowanie do pracy z osobą stosującą przemoc
– 30 godzin szkoleniowych (warsztat stacjonarny)

Działania podejmowane w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie – kontakt pomocowy a kontakt interwencyjny, rola Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, psychologia sprawczości przemocy – wskazania do pracy z osobami stosującymi przemoc, portret psychologiczny osoby stosującej przemoc, praca z osobą stosującą przemoc w działaniach interwencyjnych prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, praca w kontakcie pomocowym, konstruowanie i prowadzenie zajęć grupowych dla osób stosujących przemoc.. 

Data: 18-19-20.11.2021 (czw-pt-sob)
Prowadzący: Liliana Krzywicka, Adrian Drdzeń

Moduł V
Konstruowanie skutecznych działań profilaktycznych
– 20 godzin szkoleniowych (wykład on-line)

.
Zasady, metody, formy pracy profilaktycznej i edukacyjnej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rola przedstawicieli służb i instytucji w tworzeniu lokalnych programów profilaktycznych, specyfika tworzenia programów profilaktycznych dla różnych grup odbiorców, realizacja działań profilaktycznych.

Data: 9-10.11.2021 (wt-śr)
Prowadzący: Justyna Czerwińska, Adrian Drdzeń 

„Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025”