Strona główna> Program Studium
Program Studium

Moduł I Przemoc w rodzinie – aspekty prawne i proceduralne

Obowiązujące przepisy prawne na rzecz osób krzywdzonych – dorosłych i dzieci, przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zarządzenia i rozporządzenia związane z pracą zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych i realizacją procedury „Niebieskie Karty”, interdyscyplinarny model pracy w przeciwdziałaniu przemocy, kompetencje zespołów interdyscyplinarnych, zadaniowy charakter grup roboczych, tworzenie lokalnych rozwiązań systemowych, zastosowanie przepisów prawnych w praktyce.

Data: 05-06.05.2021 r.
Czas trwania: 20 h szkoleniowych
Trener: dr Grzegorz Wrona

Moduł II Przygotowanie do pracy z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie

Wprowadzenie do problematyki przemocy, charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie w szczególności z problemem alkoholowym, mechanizmy, identyfikacja mitów i stereotypów dotyczących przemocy, identyfikacja własnych postaw dotyczących przemocy, osobiste doświadczenia związane z przemocą, portret psychologiczny i sytuacja dorosłej osoby doznającej przemocy w rodzinie, diagnoza sytuacji ofiary, analiza potrzeb i zasady udzielania pierwszej pomocy, działania podejmowane przez różne służby, planowanie i rozwijanie współpracy z klientem przy uwzględnieniu jego potrzeb zasobów i możliwości, motywowanie do zmiany – wykorzystanie TSR w pracy z osobą doświadczającą przemocy, przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Data: 20-22.05.2021 r.
Czas trwania: 30 h szkoleniowych
Trener: Liliana Krzywicka

Moduł III Przygotowanie do pracy z osobą stosującą przemoc

Działania podejmowane w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie – kontakt pomocowy, a kontakt interwencyjny, rola Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, psychologia sprawczości przemocy – wskazania do pracy z osobami stosującymi przemoc, portret psychologiczny osoby stosującej przemoc, praca z osobą stosującą przemoc w działaniach interwencyjnych prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, praca w kontakcie pomocowym, konstruowanie i prowadzenie zajęć grupowych dla osób stosujących przemoc.

Data: 17-19.06.2021 r.
Czas trwania: 30 h szkoleniowych
Trener: Liliana Krzywicka

Moduł IV Praca z dziećmi krzywdzonymi

Problematyka dzieci krzywdzonych, przemoc seksualna (rozpoznawanie i pomoc), prowadzenie rozmowy z dzieckiem oraz jego rodzicami, rozwijanie umiejętności skutecznego pomagania, wiedza o kompetencjach i możliwościach działania służb, zasady budowania lokalnego systemu współdziałania służb i instytucji na rzecz dzieci krzywdzonych, działania zespołów interdyscyplinarnych i procedura „Niebieskie Karty” w sprawach dzieci.

Data: 1-3.07.2021 r.
Czas trwania: 30 h szkoleniowych
Trener: Adrian Drdzeń

Moduł V  Superwizja przypadków własnych uczestników

Moduł poświęcony jest superwizji grupowej pracy własnej uczestników Studium.

Superwizja ma charakter konsultacyjno-wspierający i służy dzieleniu się swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami, przyglądaniu się pracy własnej i innych uczestników superwizji, wzajemnej wymianie doświadczeń, wspólnemu sięganiu po nowe rozwiązania, ujawnianiu i nazywaniu przeżywanych uczuć oraz bezpiecznemu odreagowywaniu trudności. 

Data: 24-25.09.2021 r.
Czas trwania: 20 h szkoleniowych
Superwizorzy: Liliana Krzywicka, Adrian Drdzeń