Strona główna> Program studium
Program studium

Moduł I
Trening komunikacji interpersonalnej
– 20 godzin szkoleniowych

Trening wprowadzający: nastawiony jest na otwarcie komunikacji i integrację grupy szkoleniowej do dalszej pracy warsztatowej w ramach Studium. W trakcie treningu każdy uczestnik ma okazję rozwinąć umiejętności kontaktowania się z innymi i funkcjonowania w grupie. Pracy na zasobach własnych i nabycia umiejętności rozpoznawania zasobów. Wprowadzenie do założeń podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.

Prowadzący: Adrian Drdzeń

Moduł II
Prowadzenie grupowych form pomocy psychologicznej
– 30 godzin szkoleniowych

Planowanie zajęć w formule warsztatowo-treningowej z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Rola prowadzącego grupę, podstawowe umiejętności prowadzącego w rozumieniu i kierowaniu procesem grupowym. Dostosowanie techniki do fazy rozwoju grupy i procesów zachodzących w grupie.  Wykorzystywanie zasobów oraz silnych stron grupy. Nabycie umiejętności w zakresie tworzenia kontraktu grupowego, rozumienie dynamiki i struktury grupy, dopasowania sposobu pracy do kolejnych etapów faz rozwoju grupy. Rozumienie i możliwe kierunki pracy z oporem. Nazywanie i konstruktywne rozwiązywanie problemów w trakcie zajęć grupowych.

Prowadzący: Adrian Drdzeń

Moduł III
Interwencja i pomoc potraumatyczna na rzecz osób doświadczających przemocy

– 30 godzin szkoleniowych

Kryzys psychologiczny – psychologia kryzysu, diagnostyka, kierunki pracy z klientem. Istota interwencji kryzysowej w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy, z uwzględnieniem kontekstu zaburzeń pourazowych. Praca z klientem z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach: techniki wzmacniania zasobów osobistych wpływających na proces adaptacji do traumy i kryzysu. Formułowanie pomocy dla osób w kryzysie potraumatycznym: interwencje systemowe; terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w interwencji kryzysowej. Diagnoza PTSD i CPTSD, normalizowanie i łagodzenie

Prowadzący: Liliana Krzywicka

Moduł IV
Prawna interwencja w sytuacji przemocy

– 10 godzin szkoleniowych

Pogłębiona analiza obowiązujących przepisów prawnych  na rzecz osób pokrzywdzonych. Szczegółowe omówienie przepisów karnych, z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego dotyczących spraw z zakresu przemocy w rodzinie oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania wybranych pism procesowych. Dziecko w procedurze „Niebieskie Karty”- rekomendacje do postępowania. Praca na przypadkach uczestniczek/ów, stosowanie przepisów w praktyce, sytuacje niestandardowe.

Prowadzący: dr Grzegorz Wrona

Moduł V
Motywowanie do zmiany – praca z osobą stosującą przemoc
– 30 godzin szkoleniowych

Rozumienie procesu zmiany i potrzeb klienta na każdym jego etapie. Wywoływanie i wzmacnianie wewnętrznej motywacji do zmiany, przekształcania motywacji zewnętrznej na wewnętrzną. Język zmiany a rozpoznawanie fazy procesu zmiany, pomocne interwencje, rozwiązywanie ambiwalencji. Rozumienie oporu w pracy z klientem – jego źródła, przejawy, radzenie sobie z oporem w perspektywie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Prowadzący: Liliana Krzywicka

Moduł VI
Pomoc w sytuacji krzywdzenia dzieci
– 20 godzin szkoleniowych

Obraz rodziny w sytuacji ujawnienia krzywdzenia – kryzys ujawnienia. Zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji  psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka. Diagnoza skutków doznawanej przemocy w kontekście wzmacniania zasobów dziecka. Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi – ofiarami krzywdzenia, podstawy terapii więzi, wykorzystanie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Prowadzący: Izabela Kałka 

Moduł VII
Superwizja pracy własnej uczestników

– 20 godzin szkoleniowych

Uczestnicy będą mieli możliwość do poddania superwizji przypadków ze swojej pracy zawodowej oraz omówienia sposobów wdrażania zdobytych w trakcie poprzednich modułów umiejętności.

Prowadzący: Liliana Krzywicka, Adrian Drdzeń

.Wszystkie moduły obejmują łącznie 160 godzin szkoleniowych.