Strona główna> Regionalna Koalicja PPR
Regionalna Koalicja PPR

Szanowni Państwo,
Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych!

W przepisach znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zawarte zostały uregulowania określające skład i zadania grup roboczych. Zapisy rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” doprecyzowały sposób ich powoływania – obligując de facto zespoły interdyscyplinarne do powoływania grup roboczych do każdej sporządzonej „Niebieskiej Karty”. Rozporządzenie teoretycznie pozostawia w tym zakresie dowolność (zespół „może” ustanowić grupę); praktycznie – uwzględniając kompetencje, które posiada zespół (poziom strategiczny) – grupy muszą być powoływane do każdej „Niebieskiej Karty”.

Dla skutecznego działania w obszarze przeciwdziałania przemocy nieodzowna wydaje się współpraca, której formuła opiera się na interdyscyplinarnym wykorzystaniu zasobów służb i instytucji. Jednak w praktyce, formuła ta może stanowić poważne wyzwanie i źródło wielu wątpliwości – szczególnie w kontekście pracy metodą grup roboczych.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych obecni na Spotkaniu Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych (Sosnowiec, 06.03.2012r.) – jako grupa inicjatywna – zdecydowali o powołaniu Regionalnej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Koalicja PPR).

Koalicja w ramach swojego działania będzie starała się wpływać pozytywnie na kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Będzie podejmowała inicjatywy zarówno na poziomie regionalnym, jak ogólnopolskim. W oparciu o współpracę na forum Koalicji możliwa będzie wymiana dobrych praktyk i informacji jak również lobbowanie na rzecz zmian legislacyjnych.

Pierwszym działaniem zrealizowanym przez Koalicję jest opracowanie materiału merytorycznego pt. Grupa robocza w procedurze udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie kierowanego do Pana Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów RP. Intencją pisma jest rozpoczęcie merytorycznego dialogu z podmiotami odpowiedzialnymi za opracowywanie i wdrażanie kompleksowego i skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla podkreślenia istoty sprawy ważne jest zebranie jak największej liczby podpisów Koalicjantów pod w/w dokumentem. W związku z powyższym zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w inicjatywie stworzenia Regionalnej Koalicji PPR i wspólnego lobbowania na rzecz optymalizacji systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jeżeli wyrażają Państwo chęć współpracy w tym zakresie uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres koalicja@moc-wsparcia.pl

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koordynuje lokalny system przeciwdziałania przemocy – co przemawia za intencją stworzenia koalicji Zespołów Interdyscyplinarnych.