Strona główna> RODO w Mocy Wsparcia
RODO w Mocy Wsparcia

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non-profit, która działa na rzecz ochrony dzieci przed zaniedbywaniem i krzywdzeniem. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.

Prowadzimy działania profilaktyczne w celu zmniejszenia zagrożeń krzywdzenia dzieci. Udzielamy profesjonalnego wsparcia psychologicznego dzieciom, które doświadczyły w swoim życiu sytuacji trudnych. Organizujemy specjalistyczne szkolenia dla różnych grup zawodowych zajmujących się problemem krzywdzenia dzieci (również dla zespołów interdyscyplinarnych).

Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w celu skutecznej realizacji naszych działań.

Chcemy zapoznać Cię z przepisami, które aktualnie obowiązują, tak aby dać Ci pełną wiedzę i poczucie bezpieczeństwa we współpracy ze Stowarzyszeniem.

O RODO

 Od 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na działalność mi. in. organizacji i stowarzyszeń w tym naszej Fundacji.

W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie będzie mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

DANE OSOBOWE, CZYLI CO?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko,  adres, telefon, identyfikator internetowy stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

ADMINISTRATOR, CZYLI KTO?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Moc Wsparcia, z siedzibą Plac Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec. Możesz się z kontaktować z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji  pod adresem e-mail: dane@moc-wsparcia.pl

CEL, CZYLI PO CO ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach realizowania celów Stowarzyszenia wystąpią szczególnie cztery z nich:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną.
  .
 2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli Stowarzyszenie. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje realizację celów Stowarzyszenia takich jak np. pozyskiwanie funduszy na naszą działalność.
  .
 3. Prawne zobowiązania, w naszym przypadku jest to np.: przekazanie materiałów na żądanie uprawnionego organu np.: sąd
  .
 4. Twoja dobrowolna zgoda. Ma ona miejsce w sytuacji udzielania przez Stowarzyszenie wsparcia na rzecz naszych Klientów lub ich rodziców/opiekunów prawnych.

ZASADY, CZYLI JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Twoje dane w Stowarzyszeniu przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Po wskazanym w  w/w punkcie okresie czasu dane klienta oraz rodzica/opiekuna prawnego podlegają usunięciu z baz elektronicznych Stowarzyszenia lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DANYCH

Twoje dane będą mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom jedynie w zakresie: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa , grantodawcom, zgodnie z  zapisami umowy  oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 Zgodnie z RODO przysługują Ci określone uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo do:

 •    dostępu do swoich danych osobowych,
 •     sprostowania swoich danych osobowych,
 •     usunięcia swoich danych osobowych,
 •     ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 •     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 •     przenoszenia swoich danych osobowych.
 •     wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Jeśli nadal masz pytania:

Pod adresem e –mail  – dane@moc-wsparcia.pl  możesz zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.