Aktualności
Strona główna> Aktualności > Studium – edycja dofinansowana PARPA
Studium – edycja dofinansowana PARPA
21 września 2021

Bardzo miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Moc Wsparcia po raz kolejny wygrało ogłoszony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych konkurs na realizację zadania pt. “Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej”.

W ramach wdrażania zadania zostanie zrealizowany interdyscyplinarny cykl szkoleniowy pt. Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który umożliwi podniesienie kompetencji osobom mającym w swojej pracy kontakt z rodzinami z problemem przemocy.

Cykl szkoleniowy będzie się składał z pięciu modułów tematycznych.  Trzy moduły zostaną zrealizowane stacjonarnie dla dwóch grup szkoleniowych oddzielenie. Dwa moduły będą miały charakter seminaryjno-warsztatowy i kierowane będą do wszystkich uczestników szkolenia jednocześnie (moduł prawny i profilaktyczny) – zajęcia on-line.

Szkolenie będzie obejmować łącznie 130 godz. dydaktycznych. Szkolenie będzie w większości (poza blokiem prawnym i profilaktycznym) prowadzone w małych grupach szkoleniowych metodą warsztatową.

Główną grupę docelową zadania stanowiąosoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie grup roboczych, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych itp.

W Studium weźmie udział 40 osób z terenu całego kraju. Szkolenie realizowane będzie w okresie od października do grudnia 2021 na terenie województwa śląskiego.

Udział w szkoleniu jest częściowo odpłatny – zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Opłata za udział w Studium wynosi 175 zł i pokrywa koszty związane z dydaktyką. Uczestnicy ponoszą również koszty dojazdu na miejsce szkolenia oraz ewentualnego noclegu.

Jako kryterium rekrutacji zostanie przyjęte dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe w obszarze p. przemocy w rodzinie. Preferowane będą osoby, które są członkami zespołów interdyscyplinarnych o mniejszym doświadczeniu szkoleniowym, które do tej pory nie uczestniczyły w tego typu formach szkoleniowych.

Rekrutacja na Studium trwa do 05.10. br

Serdecznie zapraszamy!

Link do szerszego opisu:
https://moc-wsparcia.pl/studium-ppwr-edycja-dotowana/

 

„Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025”
« powrót