Aktualności
Strona główna> Aktualności > Studium – edycja dotowana
Studium – edycja dotowana
6 czerwca 2019

Bardzo miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Moc Wsparcia po raz kolejny wygrało ogłoszony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych konkurs na realizację w 2019 roku zadania pt. “Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej”.

W ramach wdrażania zadania zostanie zrealizowany interdyscyplinarny cykl szkoleniowy pt. Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który umożliwi podniesienie kompetencji w powyższym zakresie osobom mającym w swojej pracy kontakt z rodzinami z problemem przemocy.

Cykl szkoleniowy będzie się składał z pięciu modułów tematycznych. W trzech modułach planuje się realizację zajęć oddzielnie dla trzech grup szkoleniowych. Dwa moduły będą miały charakter seminaryjno-warsztatowy i kierowane będą do wszystkich uczestników szkolenia jednocześnie (moduł prawny i profilaktyczny).

Szkolenie będzie obejmować łącznie 130 godz. dydaktycznych, realizowanych raz/dwa razy w miesiącu w cyklu trzech 30-godzinnych modułów oraz dwóch 20-godzinnych prowadzonych metodą warsztatową i seminaryjno-warsztatową. Szkolenie będzie w większości (poza blokiem prawnym i profilaktycznym) prowadzone w małych grupach szkoleniowych metodą warsztatową.

Główną grupę odbiorców szkolenia stanowią: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie grup roboczych, osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujące w  różnych instytucjach, w tym szczególności pracownicy punktów konsultacyjnych, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy leczenia odwykowego, ochrony zdrowia, oświaty) przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, prawnicy z terenu całego kraju.

W Studium weźmie udział minimum 50 osób z terenu całego kraju. Szkolenie realizowane będzie w okresie od sierpnia do listopada 2019 na terenie województwa śląskiego. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny – zadanie finansowane ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu na miejsce szkolenia oraz ewentualnego noclegu.

Jako kryterium rekrutacji zostanie przyjęte dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe w obszarze p. przemocy w rodzinie. Preferowane będą osoby, które są członkami zespołów interdyscyplinarnych o mniejszym doświadczeniu szkoleniowym, które do tej pory nie uczestniczyły w tego typu formach szkoleniowych.

Rekrutacja na Studium trwa do 30.06.br
Zapraszamy do rejestracji:
https://moc-wsparcia.pl/studium-ppwr-edycja-dotowana/

Serdecznie zapraszamy!

stopka_www_2

« powrót