Aktualności
Strona główna> Aktualności > Studium – edycja dotowana
Studium – edycja dotowana
14 czerwca 2018

Bardzo miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Moc Wsparcia wygrało ogłoszony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych konkurs na realizację w 2018 roku zadania pt. “Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej”.

W ramach wdrażania zadania zostanie zrealizowany interdyscyplinarny cykl szkoleniowy pt. Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który umożliwi podniesienie kompetencji w powyższym zakresie osobom mającym w swojej pracy kontakt z rodzinami z problemem przemocy.

Cykl szkoleniowy będzie się składał z pięciu modułów tematycznych. W trzech modułach planuje się realizację zajęć oddzielnie dla trzech grup szkoleniowych. Dwa moduły będą miały charakter seminaryjno-warsztatowy i kierowane będą do wszystkich uczestników szkolenia jednocześnie (moduł prawny i profilaktyczny).

Szkolenie będzie obejmować łącznie 130 godz. dydaktycznych, realizowanych raz/dwa razy w miesiącu w cyklu trzech 30-godzinnych modułów oraz dwóch 20-godzinnych prowadzonych metodą warsztatową i seminaryjno-warsztatową. Szkolenie będzie w większości (poza blokiem prawnym i profilaktycznym) prowadzone w małych grupach szkoleniowych metodą warsztatową.

Główną grupę odbiorców szkolenia stanowią: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie grup roboczych, osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujące w  różnych instytucjach, w tym szczególności pracownicy punktów konsultacyjnych, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy leczenia odwykowego, ochrony zdrowia, oświaty) przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, prawnicy z terenu całego kraju.

W szkoleniu weźmie udział minimum 60 osób z terenu całego kraju. Szkolenie realizowane będzie w okresie od sierpnia/września do listopada 2018 na terenie województwa śląskiego. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny – zadanie finansowane ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu na miejsce szkolenia oraz ewentualnego noclegu.

Jako kryterium rekrutacji zostanie przyjęte dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe w obszarze p. przemocy w rodzinie oraz kolejność zgłoszeń. Preferowane będą osoby, które są członkami zespołów interdyscyplinarnych o mniejszym doświadczeniu szkoleniowym, które do tej pory nie uczestniczyły w tego typu formach szkoleniowych.

 Aktualnie przygotowywane są kwestie formalne związane z podpisaniem umowy. Szczegółowe informacje związane z dokładnymi terminami i miejscem szkolenia podamy pod koniec czerwca br., w tym okresie zostanie również uruchomiona rekrutacja na Studium.

Osoby do kontaktu:

Paulina Wróbel – 692 983 276, szkolenia@moc-wsparcia.pl
Adrian Drdzeń – 794 130 272, szkolenia@moc-wsparcia.pl
.

stopka_www_2 « powrót