Strona główna> Trenerzy
Trenerzy
Liliana Krzywicka

psycholog oraz socjolog. Posiada certyfikat w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Certyfikującej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, członek Ogólnopolskiej Rady Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, (od 2010 r. przewodnicząca Rady), certyfikowany Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener asertywności, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych, w tym w sytuacjach katastrof masowych, 15 letnie doświadczenie pracy z ofiarami, sprawcami przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w problematyce kryzysu, traumy, przemocy i zaburzeń więzi, analizie wzorców przywiązania i strategii radzenia sobie z przemocą w bliskich związkach. Autorka kilku artykułów popularno-naukowych w obszarach, których się specjalizuje.

dr Grzegorz Wrona

ukończył aplikację sądową, złożył egzamin sędziowski i adwokacki. Specjalista w prawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultant Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa. Od dziesięciu lat wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Były konsultant w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Warszawa Śródmieście oraz współpracownik Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA oraz superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia. Autor Komentarza do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Procedury Niebieskie Karty, współautor poradnika dla lekarzy pt. „Lekarzu reaguj na przemoc”; autor artykułów w piśmie „Niebieska Linia” oraz współprowadzący audycje „Dość Przemocy” w radiu TOK FM.

Adrian Drdzeń

psycholog, pedagog, trener treningu interpersonalnego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certyfikowany superwizor IPZ PTP. Certyfikowany Superwizor Pracy Socjalnej. Praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach – w procesie certyfikacji w PSTTSR, Ambasador metody Kids’ Skills w Polsce. Terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę); Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA); certyfikowany ekspert Treningu Relacji Przywiązaniowej (TRP). Współautor innowacyjnej metodyki profilaktycznej Kraina Świetlików. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów.

Izabela Kalka

psycholog,  certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat EAP – European Association for Psychotherapy) specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA oraz IPZ PTP). Zdobywała doświadczenie jako wieloletni pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej. Posiada doświadczenie  w prowadzeniu grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Jest autorką programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy. Ponadto posiada doświadczenie w pracy klinicznej m.in. w Oddziale Dziennym w Ośrodku Leczenia Nerwic i Depresji w Gliwicach oraz w Ośrodku Psychoterapii Dąbrówka w Katowicach. Aktualnie pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Katowicach.

Tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się od ponad 20 lat, zarówno w obszarze interwencji, procedury Niebieskie Karty jak i psychoterapii. Ważnym obszarem jej pracy jest psychoterapia osób po traumie. Szczególnie  dzieci i  młodzieży  wykorzystywanych seksualnie. Jest autorką książki: „Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie. Poradnik dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych”.

Sabina Lasok-Chwiedoruk

psycholog, praktyk w obszarze psychotraumatologii, specjalizujący się w tematyce nadużyć seksualnych (praca interwencyjna, diagnostyczna, terapeutyczna, konsultacyjna, profilaktyczna). Od lat angażuje się w pomoc rodzinom zastępczym oraz organizatorom rodzinnej pieczy zastępczej. Na co dzień jest pracownikiem III Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach z siedzibą w Bytomiu. Specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, publikuje w branżowym czasopiśmie „Niebieska Linia”.

dr Aleksander Mańka

terapeuta, ekspert superwizji rodzinnej, profilaktyk systemowy, trener, adiunkt akademicki. Podczas wieloletniej praktyki łączonej z pracą naukową na uczelniach krajowych i zagranicznych, zdobył bogate doświadczenie w ochronie zdrowia psychicznego m.in. w przeciwdziałaniu przemocy i nadużyć. W swojej pracy integruje elementy różnych koncepcji metodycznych. Dominuje w tym podejście spójne z koncepcją eriksonowską i systemową. Koncentruje się na odkrywaniu możliwych rozwiązań poprzez regulowanie równowagi i wykorzystanie realnych zasobów indywidualnych i systemowych podmiotu. Jest autorem wielu książek, publikacji, programów profilaktycznych oraz terapeutycznych dotyczących tej problematyki.

Justyna Czerwińska-Szczuka

pracownik socjalny, mediatorka, doktorantka socjologii na Uniwersytecie Śląskim, certyfikowana specjalistka ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (certyfikat nr 326 IPZ PTP), Zastępczyni Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego. Zawodowo pracownik socjalny- koordynatorka prac grup diagnostyczno-pomocowych, terapeutka w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, dydaktyk akademicki z zakresu przemocy w rodzinie m.in. w Uniwersytecie SWPS i Uniwersytecie Śląskim. Pracuje interwencyjnie i pomocowo z osobami doznającymi przemocy, prowadzi program oddziaływań korekcyjno -edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową, swoją pracę poddaje superwizji. W trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii w podejściu systemowo-ericksonowskim.