Aktualności
Strona główna> Aktualności > Wdrażamy “Niebieskiego Misia”
Wdrażamy “Niebieskiego Misia”
22 lipca 2014

Stowarzyszenie Moc Wsparcia oraz Wydział Polityki Społecznej UM w Sosnowcu podjęły prace nad stworzeniem kompleksowego systemu, którego głównym celem jest ochrona małych dzieci przed krzywdzeniem. W ramach dotychczas prowadzonych przez Stowarzyszenie i Wydział działań nawiązano i skonsolidowano relacje z instytucjami działającymi lokalnie, tworząc zręby Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci, który ma zapewnić skuteczną ochronę dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbaniem.

Dotychczasowe działania realizowane na terenie Miasta skupiają się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (w tym szczególnie dzieciom), natomiast w małym stopniu na profilaktyce tego zjawiska. Stąd inicjatywa zintensyfikowania podejmowanych działań o charakterze profilaktycznym – tłumaczy Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM w Sosnowcu.

W ramach inicjatywy zakłada się ścisłą współpracę między zakładami opieki zdrowotnej, poradniami zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej, żłobkami, przedszkolami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami rodzenia oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci i ich rodziców/opiekunów na terenie Sosnowca.

Od 2010 r. do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostali włączeni, poza Policją, także przedstawiciele ochrony zdrowia. Każda z tych służb w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie ma obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”. Tymczasem z badań przeprowadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że lekarze bardzo rzadko uruchamiają procedurę. Powoduje to niepokojące zjawisko pozostawania osób doświadczających przemocy, w tym dzieci, bez pomocy – wyjaśnia Adrian Drdzeń Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Sosnowcu.

Dlatego pierwszym działaniem zainicjowanym w ramach wdrażania Lokalnego Systemu jest podjęcie współpracy z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu oraz Centrum Pediatrii w Sosnowcu. W ramach współpracy w tych instytucjach wdrażany będzie pilotaż innowacyjnego narzędzia wspomagającego przedstawicieli ochrony zdrowia w reagowaniu na przypadki krzywdzenia dzieci. Chodzi o formularz „Niebieskiego Misia”.

Formularz „Niebieski Miś”, kierowany do przedstawicieli ochrony zdrowia, ma na celu usprawnienia opieki nad dziećmi z podejrzeniem krzywdzenia. Dokument określa standard oraz ułatwia postępowanie w różnych przypadkach krzywdzenia dziecka. Jest również pomocny w pracy o charakterze socjalnym, stanowi dokumentację uzupełniającą postępowanie dochodzeniowe.

Jeśli mamy do czynienia z przypadkiem dziecka krzywdzonego, ważne jest, kiedy trafia ono pod opiekę pracowników służby zdrowia. Sposób przeprowadzania badania, zadawania pytań oraz dalsze postępowanie terapeutyczne wiąże się z dużą odpowiedzialnością – mówi dr Tomasz Iwański, twórca formularza.

Pierwsze spotkanie w sprawie wdrożenia formularza odbyło się w piątek 18.07.2014r. w siedzibie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu. Poniżej krótka relacja fotograficzna ze spotkania.

Pobierz formularz (pdf.) >> Niebieski_Miś

« powrót